Reklamační řád

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
   
 2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
   
 3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci zasláním zboží na adresu: Břetislav Rožnovják, Masarykova 103/40, 691 43 Ladná
   
 4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

-          doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura)

-          reklamované zboží s veškerým příslušenstvím

-          podrobný popis závady
 

 1. Na základě doručení zboží prodejce informuje kupujícího o přijetí zboží do reklamace.
   
 2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

-          opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,

-          neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,

-          poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),

-          poškození nadměrným zatěžováním,

-          poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

 

 1. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové.

 2. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
   

 Tento reklamační řád nabývá účinnosti 13. 6. 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.